top of page

medisyn | medicijn | medicine

Here you find the lyrics and interviews in Frisian, Dutch and Englisch from the album and book 'medisyn'. 

 

ALBUM 'medisyn'

rinne

rinne

rjochting

falle

koese & krûpe

stilte

stoarje

BOOK 'medisyn' 

Interview Luit van der Tuuk - Writer

Interview Hennie Helsloot - Herborist

Interview Simone Ardesch - Docter

Interview Lars van Hemmen - Herborist

frou

dûnsje

skoarre & kapot

medisyn

sjonge

rinne

rinne

rinne

rinne

 

sykhelje

sykhelje

sykhelje

sykhelje

 

sykhelje

 

ien

ien

ien

ien


sykhelje

lopen

lopen

lopen

lopen

 

ademen

ademen

ademen

ademen

 

ademen

 

één

één

één

één

 

ademen

walking

walking

walking

walking

 

breathing

breathing

breathing

breathing

breathing

one

one

one

one

breathing

rjochting

 

we binne ús rjochting kwyt

sjogge net mear foarút

 

en wa oars stelt de minste fragen

de tiid giet foarby

telle gjin dagen

bisto hjir noch wol

bisto der noch by

hat it noch sin 

wy fiele ús te min 

 

we  binne ús rjochting kwyt

 

we binne ús rjochting kwyt

sjogge net mear foarút

 

sitst fêst en setst dy sels op slot

jou it op

jou it op 

wat sil heit wol tinke 

do bist sa leaf

mem wit net hoe’t it aanst beteart

dizze kant fan dy

kinne se better net sjen

do bliuwst mar allinnich

hast langstme nei mear

neat mear dwaan

neat mear dwaan

neat mear kinst

near mear kinst 

en altyd, altyd, altyd, altyd 

leech bist

leech bist

leech bist

leech bist

 

want we moatte, moatte, moatte, moatte,

moatte, moatte, moatte, moatte, moatte 

want we moatte, moatte, moatte, moatte,

moatte, moatte, moatte, moatte, moatte 

want we moatte, moatte, moatte, moatte,

moatte, moatte, moatte, moatte, moatte 

want we moatte, moatte, moatte, moatte,

moatte, moatte, moatte, moatte, moatte 

 

leech bist

leech bist

leech bist

richting

 

we zijn onze richting kwijt

kijken niet meer vooruit

 

en wie anders stelde de slechtste vragen

de tijd verstrijkt

tellen geen dagen

ben jij hier nog wel

ben jij er nog bij 

heeft het nog zin

we voelen ons te min

 

we zijn onze richting kwijt

 

we zijn onze richting kwijt

kijk niet meer vooruit

 

je loopt vast en zet je zelf op slot

geef het op

geef het op

wat zal vader denken?

je bent zo lief

moeder weet niet hoe het straks zal lopen

deze kant van jou

kunnen ze beter niet zien

jij blijft maar alleen

verlangt naar meer

niets meer doen

niets meer doen

niets meer kunt

niets meer kunt

en altijd, altijd, altijd, altijd

leeg bent

leeg bent

leeg bent 

leeg bent

 

want we moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten

want we moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten

want we moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten

want we moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten, moeten

 

leeg bent

leeg bent

leeg bent 

direction

 

we have lost our direction

don't look ahead

 

and who else will ask the worst questions

time goes by

don't count days

are you still here

are you still here

does it make sense

we feel unworthy

 

we have lost our direction

 

we've lost our direction

don't look ahead 

 

you’re stuck and lock yourself up

give it up

give it up

what will father think?

you are so sweet

mom doesn't know how it will end

this side of you

they can better not see 

you’ll just stay alone

longing for more 

do nothing more

do nothing more

can't do anything 

can't do anything

and always, always, always, always

are empty

are empty

are empty

are empty

 

'cause we must, must, must, must, must,

must, must, must, must

'cause we must, must, must, must, must,

must, must, must, must

'cause we must, must, must, must, must,

must, must, must, must

'cause we must, must, must, must, must,

must, must, must, must

 

are empty

are empty

are empty

falle

 

we witte net mear hoe te fallen

want we meie net falle

 

en it docht even sear

in iepen plak groeit wer ticht

hoechst it net te ferjitten

 

ik sjoch dy

sjoch do falst

ik sjoch dy

sjoch do falst

vallen

 

we weten niet meer hoe we moeten vallen

want we mogen niet, vallen

 

en het doet even pijn

een open wond groeit weer dicht

je hoeft het niet te vergeten

 

ik zie jou

zie je valt

ik zie jou

zie je valt

fall

 

we don’t remember, how to fall 

‘cause we’re not allowed, to fall

 

and it hurts for a while

an open wound heals again

you don't have to forget it

 

I see you

see, you fall

I see you

see, you fall

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

bottom of page